ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:
- Club(s): de fysieke locaties waar ML City haar Trainingen aanbiedt.
- Lid/Leden: ieder natuurlijk persoon die één of meerdere (proef)Trainingen bij ML City afneemt, door middel van een strippenkaart/abonnementsvorm dan wel anderszins, betalend of om niet.
- ML City: de B.V. met alleen de indirect bestuurders Mats Bontrop en Cathelijne van Grinsven zijn bevoegd om ML City rechtsgeldig te vertegenwoordigen.- Trainer(s): een natuurlijk persoon die in opdracht of in dienst van ML City één of meerdere Trainingen verzorgt voor Leden. Trainers zijn op de locaties (meestal) te herkennen aan de clubkleding met daarop “Trainer of het logo van ML City”.
- Training(en): door of namens ML City verzorgde Trainingen, in de breedste zin des woord, variërend in duur van 45 minuten tot 60 minuten, al dan niet tegen betaling.
- Trainingsmateriaal: alle (sport)materialen die ML City aanwezig heeft en/of ter beschikking stelt aan haar Leden in haar Clubs, zoals maar niet beperkte tot dumbells, indoor cycling fietsen, plyo boksen, yogamatten etc.


ARTIKEL 2 – LIDMAATSCHAP
2.1 ML City heeft verschillende lidmaatschapsvormen, waarvan alle actuele details zijn terug te vinden op haar website https://www.mlcity.nl en/of via de ML City app welke zij gebruiken.

2.2 Op dit moment bestaan de volgende (abonnements)vormen om Trainingen af te nemen:i) losse (proef)les v) onbeperkt groepslessen ii) 5- 10- en 20-strippenkaart algemeen vi) Founding membershipiii) 7-day sprint vii) en losse sessies voor workshops en overige sessies.

2.3 De verschillende strippenkaarten zijn geldig tot zes (6) maanden nadat deze zijn aangeschaft.Het aantal gekochte strippen (lees: aantal Trainingen) dient derhalve binnen deze zes maanden te worden afgenomen. Na deze periode van zes maanden komen de eventueel nog openstaande strippen/Trainingen in beginsel te vervallen. Niet tijdig afgenomen Trainingen worden dus niet vergoed door ML City. Een uitzondering hierop betreft de situatie waarin een Lid, vóórdat de termijn is verstreken, om medische redenen duurzaam geen gebruik kan maken van zijn/haar strippenkaart (lees: een blessure heeft). Het Lid dient dan aan te tonen, door middel van een doktersverklaring of een verklaring van een fysiotherapeut, dat hij/zijduurzaam is geblesseerd waardoor hij/zij enige tijd geen deel kan nemen aan Trainingen. Indien de blessure afdoende is aangetoond en ML City dit heeft geaccordeerd, zal de ‘nog openstaande duur van de strippenkaart’ worden bevroren en pas weer worden geactiveerd op het moment dat de blessure van het Lid is verholpen.

2.4 Het abonnement ‘onbeperkt groepslessen’ dient te worden afgenomen voor de duur van minimaal drie (3) maanden en is daarna per maand opzegbaar. Voor de duidelijkheid een voorbeeld: indien een onbeperkt groepslessen abonnement wordt afgesloten per 1 januari dan loopt dat abonnement tot 1 april. Indien het Lid vervolgens niet schriftelijk (lees: per e-mail of via de app) opzegt vóór 1 april, dan wordt het abonnement automatisch verlengd voor de duur van één maand, tot 1 mei, enzovoorts. Ook hier geldt dat het abonnement voor de nog openstaande duur wordt bevroren in het geval van een aangetoonde blessure. Zie artikel 2.4 voor de relevante voorwaarden hieromtrent.

ARTIKEL 3 – TARIEVEN EN BETALING
3.1 De verschillende lidmaatschapsvormen hebben verschillende tarieven en voorwaarden. Wij brengen bij geen enkel lidmaatschap inschrijfgeld in rekening.

3.2 Indien een Lid een van de abonnementsvormen bestelt in de ML City app, dan dient de daarmee samenhangende vergoeding direct te worden betaald via de app. Indien een Lid op een andere manier een van de abonnementsvormen bestelt, dan dient het Lid de daarmee samenhangende vergoeding binnen veertien (14) dagen te betalen nadat hij/zij het bijbehorende betaalverzoek of de factuur van ML City heeft ontvangen. 

3.3 Afwijkende betaalafspraken zijn eventueel mogelijk in en na overleg met ML City en na een schriftelijke toezegging daaromtrent van ML City. 

3.4 Indien een Lid niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, stuurt ML City een ingebrekestelling aan dit Lid. Voldoet het Lid vervolgens ook niet aan de daarin opgenomen redelijke betalingstermijn, dan is het Lid is verzuim. Op dat moment kan en zal ML City naast de dan verschuldigde (abonnements)kosten ook incassokosten in rekening brengen en zal zij haar incassovordering uit handen geven. ML City is vanaf dat moment ook gerechtigd de overeenkomst (lees: het afgesloten abonnement) met directe ingang te beëindigen en zal geen Trainingen (meer) aan het Lid ter beschikking stellen. Ook is het Lid dan ineens alle lidmaatschapsgelden verschuldigd (terstond opeisbaar) die nog voldaan zouden moeten worden gedurende de looptijd van de overeenkomst / afgesloten abonnementsvorm.

ARTIKEL 4 – AANBOD EN OPENINGSTIJDEN 4.1
ML City geeft aan wat de openingstijden zijn per Locatie. De openingstijden kunnen door het jaar heen veranderen en ook kunnen er afwijkende openingstijden gelden per Club. Denk hierbij o.a. aan vakantieperiode(s), feestdagen, calamiteiten, overmachtssituaties, pandemieën, benodigde (onderhouds)werkzaamheden aan de Club et cetera. In deze gevallen heb je geen recht op restitutie van het betaalde of nog te betalen lidmaatschapsgeld.

4.2 Het soort Trainingen, de inhoud daarvan en de tijdstippen waarop deze aanvangen, wisselen regelmatig. ML City zal het (aangepaste) lesrooster altijd duidelijk communiceren met haar Leden. Bij het opstellen van lesrooster probeert ML City zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van haar Leden. Incidenteel kan een Training worden geannuleerd ,al zal ML City er alles aan doen om dat zoveel als mogelijk te voorkomen. Wijzigingen en/of annuleringen van Trainingen geven geen recht op enige teruggave van (een deel van) het lidmaatschapsgeld. Wel zal de desbetreffende Training uiteraard niet ‘in rekening worden gebracht’ bij de Leden die zich hadden aangemeld.

ARTIKEL 5 – HUISREGELS, KLACHTEN EN CONTACTGEGEVENS
5.1 ML City doet haar uiterste best om haar dienstverlening zo optimaal mogelijk in te richten en het bezoek aan (een van) haar Clubs voor iedereen zo plezierig mogelijk te laten zijn. ML City hecht er grote waarde aan dat er een veilig en prettig sportklimaat bestaat in haar Clubs. In dit kader hanteert ML City o.a. huisregels in haar Clubs die ieder Lid in acht dient te nemen. De actuele huisregels zijn te vinden in de Clubs en staan ook weergegeven op de website van ML City. Het meermaals in strijd handelen met deze regels kan intrekking van het lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.

5.2 In het geval sprake is van een klacht van een Lid, in welke vorm en ten aanzien van wie of wat dan ook, dan kan dit altijd (mondeling) worden gemeld bij onze locatie managers, dan wel per e-mail ter attentie van haar worden gestuurd via info@mlcity.nl]. Hierbij dient het Lid in ieder geval aan te geven wat zijn/haar naam is, wat het onderwerp van de klacht is en een duidelijke omschrijving van de klacht. ML City zal hier vervolgens zo spoedig mogelijk en naar beste weten op acteren.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO’S
6.1 Het beoefenen van een sport en je begeven in sport- en spelsituaties brengt inherent risico’s met zich mee. Indien je deelneemt aan een Training/les van ML City, gebruik maakt van haar Trainingsmaterialen en/of aanwezig bent op haar Clubs, dien je zelf in te schatten wat je aankunt. ML City levert niet constant actieve en persoonlijke begeleiding. De Leden blijven dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij sporten, welke oefeningen zij doen en welke keuzes zij daarbij maken. Bij (twijfel over) fysieke klachten en/of beweegmogelijkheden raadt ML City altijd aan deskundig (medisch) advies in te winnen.

6.2 ML City adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar haar Clubs. Indien er lockers aanwezig zijn op de Club, is het gebruik daarvan altijd voor eigen risico van de gebruikers daarvan. ML City is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal van de eigendommen van haar Leden.

6.3 ML City, haar bestuurders, haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade die een Lid oploopt als gevolg van een ongeval of letsel in een van haar Clubs.

6.4 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van zowel ML City als van haar bestuurders, haar werknemers en de door haar bij de uitvoering van haar dienstverlening ingeschakelde derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van ML City wordt uitgekeerd. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering van ML City zou plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid van voornoemde (rechts)personen beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.500,-.

6.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf (12) maanden nadat de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade is voortgevloeid en waarvoor ML City aansprakelijk is.

ARTIKEL 7 – PERSOONSGEGEVENS / PRIVACY
7.1 Om uitvoering te kunnen geven aan haar dienstverlening en de overeenkomsten met haar Leden, beschikt ML City over de persoonsgegevens van haar Leden. ML City verwerkt deze persoonsgegevens op een behoorlijk en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving.

7.2 ML City heeft een privacyverklaring, die te vinden is op haar website, waarin staat aangegeven welke gegevens door haar worden verwerkt, voor welke doeleinden zij dat doet en hoe met deze persoonsgegevens wordt omgegaan. Tevens staat aangegeven op welke wijze Leden en/of andere betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking hun persoonsgegevens.

7.3 In verband met de veiligheid van zowel alle personen op onze Clubs, als al het Trainingsmateriaal maat ML City gebruik van video- en audio beveiligingsapparatuur. Dit toezicht is beperkt tot het buitenterrein en de zalen binnen en is vanzelfsprekend niet aanwezig in de toilet, douche-en omkleedruimtes.

ARTIKEL 8 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
8.1 Op de rechtsverhouding tussen ML City en haar Leden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle eventuele geschillen die ontstaan in de rechtsverhouding tussen ML City en haar Leden, o.a. die betrekking hebben op deze algemene voorwaarden, en waar partijen niet in onderling overleg uitkomen, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Oost- Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.1. Contant betalen: Het is mogelijk om contant, via onze app (Trainin) of per zakelijke tikkie te betalen bij City. Daarnaast is het mogelijk een factuur te ontvangen
2. No Show: Indien deelnemers niet aanwezig zijn in de geboekt te les is de les niet meer te vergoeden.
3. Annulering lessen: Wij hanteren een annulerings tijd van max 4 uur voor aanvang van de les. Wanneer dit niet op tijd geannuleerd wordt, zijn wij genoodzaakt de les in te houden van de ledenkaart. Dit ivm het bezet houden van een plekje. Voor "onbeperkt sporters'' geldt dat na 2 no-shows binnen 1 maand, je wordt geblokkeerd voor het boeken van een les voor een week, na 2 maal behoud ML City het recht het abonnement een maand te bevriezen.
4. Terugbetalingen: Bij het aankopen van de leskaarten is het de verantwoordelijkheid van de kaarthouder om de kaart op tijd af te maken of niet. Wij geven geen restitutie voor gekochte leskaarten. Ook kunnen de kaarten niet worden verlengt. De strippenkaarten zijn zes maanden geldig.